شرح وظایف دایره  دانش آموختگان:

1 اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ( امور پروانه ها ) در خصوص مجوز تاسیس پروانه مطب موقت جهت دانش آموختگان پزشکی و دندان پزشکی

2- ارسال فرم های پروانه موقت , شماره نظام پزشکی و پروانه دائم پزشکی پس از اخذ مجوز از نیروی مربوطه به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی .

3-  ارسال فرم فعالیت جهت صدور پروانه مامائی و فیزیوتراپی به سازمان نظام پزشکی .

4-مکاتبه وصدور گواهی خدمت کارکنان رسمی پایور به دایره خدمات ماشینی جهت اخذ مجوز تحویل مدرک (دانشنامه  تحصیلی )

5- تهیه تنظیم و هماهنگی دانشنامه ها ( از جمله اخذ تائیدیه از دانشکده ها , اخذ تائیدیه ریاست دانشگاه و ممهور به مهر برجسته ) و تحویل به متقاضیان و اخذ هزینه های مربوطه به تحویل دانشنامه .

6- صدور گواهینامه جهت دانش آموختگان رشته کاردانی رادیولوژی به سازمان انرژی اتمی و دیگر کاردانها به بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت همکاری و استفاده از مزایای مربوطه پس از پایان تعهدات قانونی ( 4 سال کاردانی و 8 سال کارشناسی )

7- معرفی دانشجویان شبانه جهت همکاری به بیمارستانها و مراکز درمانی پس از پایان تعهدات عام وزارت بهداشت یا استعلام آن مرکز.

8- پاسخ به استعلام از مراکز درمانی دانشگاه ها وزارت بهداشت یا وزارت علوم جهت تایید صحت دانشنامه های شبانه.

9- اخذ ریز نمرات دنش آموختگان کاردانی و کارشناسی شبانه از دانشکده های مربوطه  و تحویل بدون تایید جهت ترجمه یا غیره.

10-هماهنگی با دایره پذیرش و ثبت نام و تحصیلات تکمیلی و خدمات ماشینی جهت ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به ادارات و مراکز مختلف.

11-صدور کلیه گواهینامه های تدریس اساتید حق التدریس دانشکده های پیرا پزشکی ،پزشکی پرستاری، طب هوا و فضا و زیر سطحی .

12-صدور معرفی نامه جهت دوره های آموزشی به بیمارستانها مثل دوره های ICUو CCUو غیره.

13-صدور معرفی نامه جهت کلیه پرسنل پایور که در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت بورسیه تحصیل نموده و تعهدات خود را به پایان رسانده اند.

14-مکاتبه با دایره قضایی معاونت ادرای در خصوص پرسنل مستعفی یا دانشجویان اخراجی که متقاضی اخذ مدرک یا ریز نمرات می باشند و اعلام به تامین و توزیع  نیروی انسانی وزارت بهداشت کشور.

15-مکاتبه با سازمان نظام پزشکی در خصوص ابطال شماره نظام پزشکی پرسنل مستعفی یا فراری بنا به تشخیص نیروها و  اعلام نظر نهایی به ف.بها.پ آجا.

16-مکاتبه با سازمان نظام پرستاری در خصوص شماره نظام دانش آموختگان پرستاری.