1-      تنظیم و تدوین امور حقوقی اساتید و پایه های سالیانه .

2-      کارشناسی امور رفاهی (امور وام ها- طرح ترافیک کارت های اعتباری معرفی نامه

3-      کارشناسی در امور ارتقا و تغییر وضعیت اعضای هیات علمی .

4-      تدوین و صدور احکام ارتقا .

5-      تشکیل جلسات هیات ممیزه و کلیه امور مربوط به جلسات .

6-      تشکیل جلسات هیات نظام مدرسین  .

7-      کارشناسی جذب نیروی طرحی و ضریب (k) .

8-      سیستم سامانه اعضای هیات علمی .