1-نظارت وکنترل در خصوص کلیه ی اقدامات انجام شده توسط دانشکده های تابعه در راستای امورات مربوط به دانشجویان و فراگیران و دانش آموختگان در کلیه ی مقاطع تحصیلی( از مقطع کاردانی تا فوق تخصصی بر حسب مورد) در راستای برنامه تدوینی در سیستم مدیریت آموزش (سما).

2- نظارت , هماهنگی وایجاد پرتال های مرتبط با دانشجویان و فراگیران و دانش‌‌‌‌آموختگان در کلیه ی مقاطع تحصیلی با دانشکده های تابعه و سامانه ستادی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و شرکت نرم افزاری سیستم مدیریت آموزش (سما).

3-هماهنگی با شرکت نرم افزاری سیستم مدیریت آموزش (سما) در راستای بروز رسانی  و پشتیبانی و رفع اشکلات برنامه های مرتبط در راستای اجرای اهداف آموزشی تحصیلی مربوطه در کلیه مقاطع تحصیلی.

4-اتوماسیون امور حق التدریس و گواهی های آموزشی و سوابق آموزشی کارکنان.