کارگاه کارآفرینی توسط مرکز رشد وبالندگی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه مورخ 24/8/97 در محل سالن EDC برگزار گردید.