در س فضای مجازی
به دستور فرمانده محترم ارتش درس 1 واحدی فضای مجازی از تاریخ 18 خرداد 98 در سامانه مجازی شهاب دانشگاه علوم پزشکی ارتش بارگزاری ومورد بهره برداری دانشجویان قرار گرفت .