انتصاب معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

انتصاب معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
انتصاب سرهنگ پزشک سید ضیا هجری پور به عنوان معاون آموزش وتوسعه دانشگاه علوم پزشکی ارتش