مراسم تودیع ومعارفه معاون آموزش
مراسم تودیع ومعارفه معاونت آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی در حضور کلیه پرسنل معاونت آموزش