تغییر زمان آزمون

با توجه به وقوع سیل در مناطق مختلف کشور و آسیب هموطنان عزیز ساکن در این مناطق و باتوجه به تاکید وزیر محترم بهداشت برای در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور رعایت هرچهبیشتر حال عزیزانی که در این شرایط به سر می برند لذا تغییراتی در زمان برگزاری برخی ازآزمون های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل داده شده است.:

١. آزمون زبانMHLE دوره ٥٢ از تاریخ ٢٩ فروردین به تاریخ ١٢ اردیبهشت تغییر یافت.

٢. آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی(Ph.D)رشته های علوم پایه ی پزشکی،  بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ٩٩- ٩٨از تاریخ ١٢ و ١٣  اردیبهشت به تاریخ های ٣٠ و ٣١ خرداد تغییر یافت.

٣. آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ٩٨ از تاریخ ٣٠ و ٣١ خرداد به تاریخ های ٢٧ و ٢٨ تیر تغییر یافت.