قابل توجه پذیرفته¬شدگان رشته¬های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه علوم پزشکی آجا
نتایج برگزاری آزمون در دهه سوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.

قابل توجه پذیرفته¬شدگان رشته¬های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه علوم پزشکی آجا نتایج برگزاری آزمون در دهه سوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.