آزمون فوق در روز 5شنبه مورخه 14/6/98 در ساختمان مجد دانشگاه برگزار خواهد گردید. لذا از داوطلبین گرامی خواهشمندیم راس ساعت 8 صبح روز آزمون در محل مذکور حضور به هم رسانند.

آزمون کشوری علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پره انترنیدر روز 5شنبه مورخه 14/6/98 در ساختمان مجد دانشگاه برگزار خواهد گردید. لذا از داوطلبین گرامی خواهشمندیم راس ساعت 8 صبح روز آزمون در محل مذکور حضور به هم رسانند.