کارگاه روش تحقیق جهت دستیاران جدیدالورود

کارگاه روش تحقیق جهت دستیاران جدیدالورود

به اطلاع کلیه دستیاران جدیدالورد میرسانیم کارگاه روش تحقیق درتاریخ 26-27-28 شهریور1398 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد حضور کلیه دستیاران جدید الزامی می باشد.

                                                                 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه