آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاران دانشگاه

روز پنجشنبه 20 /4/98 آزمون ارتقاء و گواهینامه تمام دستیاران دانشگاه در ساختمان مجدبرگزار می گردد.لذا خواهشمند است کلیه داوطلبین جهت اخذ کارت ورود به جلسه در روز سه شنبه ( 98/4/20) به آقای صفری مسئول دستیاری دانشکده پزشکی مراجعه نمایند .

                                                                                                                                                                                     مدیریت تحصیلات تکمیلی