آدرس سامانه ثبت نام : ST.IUMS.AC.IR

آدرس سامانه ثبت نام
آآدرس سامانه ثبت نام:   ST.IUMS.AC.IR
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران:
تهران-بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد
شماره تماس ستاد شاهد و ایثارگر:
88622595-88622681-86704703