میزان شهریه بر اساس مصوبه هیئت امناء دانشگاه

میزان شهریه ترم تابستانی 98
میزان شهریه بر اساس مصوبه هیئت امناء دانشگاه:
هر واحد نظری اختصاصی: 3/500/000 ریال
هر واحد عملی اختصاصی: 5/000/000 ریال
هر واحد نظری عمومی: 1/400/000 ریال
هر واحد عملی عمومی: 1/800/000 ریال
تبصره : دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایران از پرداخت هزینه واحد های درسی معاف می باشند، ولی کلیه هزینه های رفاهی بر عهده خود دانشجو می باشد.
 
خوابگاه:
بعد از پایان مهلت ثبت نام اولیه (98/4/13) و بررسی درخواست های خوابگاه، شرایط و هزینه های مربوطه اعلام خواهد شد.
 
تذکرات مهم:
1. 
دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد.
2. 
در صورت تغییر زمانی برنامه ها ضمن اعلام مراتب به ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه ها، در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس isar.iums.ac.ir به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید.