تقویم ترم تابستانی 1398

تقویم ترم تابستانی 1398
تقویم ترم تابستانی:
ثبت نام اولیه :  از تاریخ 98/4/3 لغایت 98/4/13
ثبت نام نهایی : از تاریخ 98/4/14 لغایت 98/4/18
شروع دوره : تاریخ 98/4/22                    
پایان دوره : تاریخ 98/5/28
شروع امتحانات : تاریخ 98/6/4
پایان امتحانات : تاریخ 98/6/12