معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با هماهنگی و همکاری ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه ، ترم تابستانی سال 1398 را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه پزشکی و دروس عمومی برگزار می نماید (قابل ذکر است واحدهای درسی در این دانشگاه به شیوه نوین ارائه می گردد.

ترم تابستانی سال 1398
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با هماهنگی و همکاری ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه ، ترم تابستانی سال 1398 را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه پزشکی و دروس عمومی برگزار می نماید (قابل ذکر است واحدهای درسی در این دانشگاه به شیوه نوین ارائه می گردد.