کنفرانس علمی یک روزه تازه های واکسیناسیون در کودکان در تازیخ 29 خرداد 1398 در بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش برگزار می گردد .

کنفرانس علمی یک روزه تازه های واکسیناسیون در کودکان
کنفرانس علمی یک روزه تازه های واکسیناسیون در کودکان در تازیخ 29 خرداد 1398 در بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش برگزار می گردد .