مطالب


انتصاب معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

انتصاب معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش انتصابات

۱۳۹۸/۰۳/۲۰
انتصاب معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش